Clauzele abuzive în contractele de credit

Clauzele abuzive în contractele de credit , Lucian Mihali-Viorescu


Problematica clauzelor abuzive in contractele de credit bancar a devenit, in ultimii ani, una de un deosebit interes, atat pentru partile acestor raporturi juridice – consumatori si profesionisti, cat si pentru practicienii dreptului. Pe langa litigiile deja devenite clasice, cum sunt cele privitoare la clauzele ce instituie anumite comisioane sau la clauzele ce permit profesionistului modificarea valorii dobanzii, perioada mai recenta a fost caracterizata prin aparitia unor tipuri noi de actiune, cum sunt cele in care se solicita ca obligatiile de plata ale imprumutatilor, in cazul creditelor in moneda straina, in special al celor in franci elvetieni, sa fie calculate prin raportare la cursul de schimb de la data incheierii contractului, si nu la cel de la data executarii obligatiei de plata, aceste cereri fiind cunoscute si sub denumirile de cereri de „denominare” sau cereri de „inghetare a cursului”, ori cele declansate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in temeiul formei actuale a art. 12 alin. (1) din Legea nr. 193/2000. In acest context, lucrarea Clauzele abuzive in contractele de credit isi propune o cercetare, atat din perspectiva teoretica, dar, mai ales, din perspectiva practica, a majoritatii problemelor pe care le ridica litigiile referitoare la clauzele abuzive din contracte, cu privire speciala asupra contractelor de credit bancar. Pentru a-i imprima un mai pronuntat caracter practic, structura lucrarii Clauzele abuzive in contractele de credit a fost realizata dupa tiparul unui proces civil, urmarindu-se, in ordinea in care apar, problemele specifice ale acestui domeniu. Astfel, sunt analizate, din perspectiva particularitatilor materiei, aspecte legate de:
•    cererea de chemare in judecata;
•    apararile formulate de parati;
•    indatorirea instantei de a analiza din oficiu posibilul caracter abuziv al unor clauze contractuale;
•    competenta de solutionare a cauzelor;
•    prescriptia;
•    probele;
•    finele de neprimire;
•    solutia instantei;
•    analiza propriu-zisa, pe fond, a caracterului abuziv al clauzelor contractuale;
•    ordonanta presedintiala in materie;
•    contestatia la executare in materie;
•    litigiile declansate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. In cuprinsul acestor sectiuni a fost integrata jurisprudenta relevanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a celorlalte instante judecatoresti. Importante sunt si sectiunile ce vizeaza tipurile de clauze specifice contractelor de credit bancar si cu privire la care instantele judecatoresti au retinut sau nu caracterul abuziv, spre exemplu:
•    clauze care instituie diverse comisioane; 
•    clauze care permit profesionistului modificarea dobanzii; sau 
•    clauze care prevad ca restituirea sumei imprumutate si plata celorlalte sume datorate de consumatori se fac in moneda creditului. Referitor la aceste clauze a fost prezentata exhaustiv jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in domeniul Directivei 93/13, inclusiv concluziile avocatilor generali, precum si jurisprudenta publicata a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea, a fost cercetata practica recenta si relevanta a judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, selectia cuprinzand atat solutii pronuntate in favoarea consumatorilor, cat si solutii pronuntate in favoarea profesionistilor. Nu in ultimul rand, lucrarea Clauzele abuzive in contractele de credit cuprinde o analiza, dupa caz, critica sau aprobativa a doctrinei relevante, dar si elemente de drept comparat.Cuprins extins: Titlul I. ACŢIUNILE ÎN MATERIA CLAUZELOR ABUZIVE ÎN CONTRACTELE DE CREDIT
Capitolul I. Consideraţii introductive
Capitolul al II-lea. Acţiunea declanşată de consumator
Secţiunea 1. Acţiunea de fond
§ 1. Cererea de chemare în judecată
1.1. Particularităţi referitoare la obiectul cererii
1.2. Particularităţi referitoare la motivele de fapt
1.3. Particularităţi referitoare la taxele judiciare de timbru
1.4. Situaţia cererilor formulate de mai mulţi reclamanţi
1.5. Particularităţi în cazul în care creanţa a fost cesionată
§ 2. Competenţa
2.1. Consideraţii introductive
2.2. Competenţa internaţională
2.3. Competenţa materială
2.4. Competenţa teritorială
2.5. Clauze atributive de competenţă
2.6. Conflictul de competenţă între secţiile aceleiaşi instanţe
§ 3. Prescripţia extinctivă
3.1. Consideraţii introductive
3.2. Caracterul imprescriptibil al acţiunii în constatarea caracterului abuziv al clauzei contractuale
3.3. Soluţionarea excepţiei prescripţiei în cazul formulării cererii în constatarea nulităţii absolute a clauzelor contractuale
3.4. Problema prescripţiei în privinţa cererilor de restituire a sumelor deja plătite în temeiul clauzelor declarate ca fiind abuzive
§ 4. Probele în litigiile privind clauzele abuzive
§ 5. Finele de neprimire
5.1. Consideraţii introductive
5.2. Finele de neprimire reglementat de dispoziţiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000
5.3. Finele de neprimire ce rezultă din dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 193/2000
5.4. Finele de neprimire ce rezultă din lipsa calităţii de consumator a reclamantului
5.5. Finele de neprimire ce rezultă din lipsa calităţii de profesionist a pârâtului
5.6. Finele de neprimire ce rezultă din caracterul negociat al clauzelor
5.7. Finele de neprimire ce ar decurge din faptul că efectele contractului au fost epuizate
§ 6. Analiza pe fond a caracterului abuziv al clauzelor contractuale
6.1. Lista clauzelor considerate ca fiind abuzive din anexa la Legea nr. 193/2000, respectiv anexa la Directiva 93/13. Caracterul de „listă neagră” sau „listă gri”
6.2. Criteriile de analiză pe fond a caracterului abuziv în sistemul Legii nr. 193/2000
6.2.1. Generalităţi
6.2.2. Criteriul dezechilibrului semnificativ
6.2.3. Criteriul lipsei bunei-credinţe
6.2.4. Existenţa unei contraprestaţii specifice în cazul clauzelor care reglementează comisioane
6.2.5. Criteriul lipsei transparenţei
§ 7. Soluţia instanţei
7.1. Consecinţele constatării caracterului abuziv al clauzei. Îndatoririle instanţei naţionale
7.2. Sancţiunea care intervine în ipoteza constatării caracterului abuziv – nulitatea absolută a clauzei
7.3. Verifi carea consecinţelor eliminării clauzei din contract
7.4. Soluţia asupra capetelor accesorii de cerere, de obligare a profesionistului la restituirea sumelor deja plătite în temeiul clauzelor constatate ca fiind abuzive
7.5. Posibilitatea instanţei de a modifica sau de a înlocui o clauză abuzivă, în loc de a dispune doar eliminarea ei din contract
Secţiunea a 2-a. Ordonanţa preşedinţială în materia clauzelor abuzive
§ 1. Aspecte generale. Condiţiile de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale
§ 2. Aspecte specifice domeniului clauzelor abuzive
2.1. Obiectul cererii şi stabilirea competenţei materiale
2.2. Condiţia vremelniciei
2.3. Condiţia neprejudecării fondului
2.4. Condiţia urgenţei
2.5. Condiţia aparenţei de drept
2.6. Condiţii de admitere a cererii formulate de consumatori
Secţiunea a 3-a. Invocarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale în cadrul contestaţiei la executare
§ 1. Admisibilitatea cererii
§ 2. Modalităţi de invocare a motivelor de fapt şi de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în contractul de credit – titlu executoriu
§ 3. Termenul în care poate fi invocat caracterul abuziv al unor clauze contractuale în procedura contestaţiei la executare
§ 4. Posibilitatea suspendării executării silite sau a suspendării provizorii a executării silite. Problema evacuării consumatorului
Capitolul al III-lea. Sesizarea instanţei de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului
Secţiunea 1. Reglementare
Secţiunea a 2-a. Natura acţiunii formulate de ANPC – civilă sau contravenţională?
Secţiunea a 3-a. Efectele hotărârii judecătoreşti
Capitolul al IV-lea. Îndatorirea instanţei de a analiza, din oficiu, eventualul caracter abuziv al clauzelor contractuale
Secţiunea 1. Consideraţii introductive
Secţiunea a 2-a. Statuări de principiu ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Secţiunea a 3-a. Particularităţi în procedura învestirii cu formulă executorie
Secţiunea a 4-a. Invocarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale direct în apel
Titlul al II-lea. CLAUZE CONTRACTUALE RECLAMATE CA FIIND ABUZIVE
Capitolul I. Comisionul de risc
Secţiunea 1. Descriere
Secţiunea a 2-a. Argumente aduse de părţi
Secţiunea a 3-a. Argumentele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Secţiunea a 4-a. Argumentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
§ 1. Favorabile consumatorilor
§ 2. Favorabile profesioniştilor
Secţiunea a 5-a. Argumentele altor instanţe
§ 1. Favorabile consumatorilor
§ 2. Favorabile profesioniştilor
Capitolul al II-lea. Clauzele care permit profesionistului să stabilească sau să modifi ce valoarea dobânzii
Secţiunea 1. Descriere
Secţiunea a 2-a. Argumentele aduse de părţi
Secţiunea a 3-a. Argumentele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Secţiunea a 4-a. Argumentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
§ 1. Favorabile consumatorilor
§ 2. Favorabile profesioniştilor
Secţiunea a 5-a. Argumentele altor instanţe
§ 1. Favorabile consumatorilor
§ 2. Favorabile profesioniştilor
Secţiunea a 6-a. Alte observaţii
Capitolul al III-lea. Clauzele care prevăd că restituirea sumei împrumutate şi plata celorlalte sume datorate de consumatori se fac în moneda creditului
Secţiunea 1. Cauza Kásler
Secţiunea a 2-a. Regula nominalismului monetar
Secţiunea a 3-a. Teoria impreviziunii
Secţiunea a 4-a. Argumentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Secţiunea a 5-a. Argumentele aduse de părţi şi argumentele altor instanţe
§ 1. Favorabile consumatorilor
§ 2. Favorabile profesioniştilor
Secţiunea a 6-a. Observaţii
Capitolul al IV-lea. Alte clauze
Secţiunea 1. Clauze atributive de competenţă
Secţiunea a 2-a. Clauza care prevede dreptul băncii de a încasa un comision de administrare
Secţiunea a 3-a. Clauzele care prevăd dreptul profesionistului de a declara scadenţa anticipată a creditului
I. HOTĂRÂRI RELEVANTE ALE CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL DIRECTIVEI 93/13
II. LEGISLAŢIE RELEVANTĂ
CONCLUZII
ANEXE
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
Index
Noua

Carti pe aceeasi tema