Biblioteca Scripturii - Matei

Biblioteca Scripturii - Matei

Autor
Editura
An publicare
2004
Nr. Pagini
336
ISBN
2000000890890
Categorii

Descriere

Iată Vestea Bună pe care ne-o dă această Evanghelie: împă­răţia lui Dumnezeu este o realitate prezentă; însă trebuie să-i înţelegi natura exactă. Iar Sfântul Matei ne însoţeşte în drumul de descoperire şi de înţelegere a împărăţiei lui Dum­nezeu, dezvoltând pentru noi următoarele teme:Isus este Cel care a fost vestit de Sfintele Scripturi ale Ve­chiului Testament şi cu El se închide îndelunga aşteptare a lui Israel.Isus este Mesia. El nu se arată ca un rege victorios, ci ca slujitor care suferă. Ca să se dezvăluie adevăratul chip al îm­părăţiei, este necesară trecerea prin moarte a Fiului lui Dumnezeu.Deşi împărăţia întemeiată de Isus este o realitate prezen­tă, totuşi deplina ei manifestare aparţine viitorului. împără­ţia lui Dumnezeu este cunoscută numai de cei care au re­nunţat în mod radical la mentalitatea lumească şi care trăiesc în deplină credinţă.Biserica actuală, cu Sfintele Taine şi cu instituţiile sale, este exact aceea, voită de Isus pentru a răspândi în lume Ves­tea cea Bună. în mod necesar ea este „imperfecta”, cum erau imperfecţi Apostolii. Şi totuşi cine o ascultă îl primeşte pe Domnul.Instituţia bisericească este un instrument în mâna lui Dum­nezeu pentru o misiune care trebuie să străbată toată istoria.Isus este Regele universului. Nu este un rege pământesc. Coroana de spini şi crucea sunt semnele care indică prezenţa împărăţiei iubirii.Isus este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Iubirea care cheamă la iubire şi astfel ne deschide drumul şi intrarea în realitatea împărăţiei. Creştinii deci nu trebuie să aştepte o împărăţie divină care se impune pe pământ ca orice altă societate omenească. Să accepte să fie persecutaţi şi oprimaţi şi să-şi continue menirea de slujitori ai realităţii eterne care încolţeşte şi creşte în lumea prezentă; astfel vor fi adevăraţii continuatori ai lui Isus.Temele de mai sus sunt cuprinse în cele cinci părţi care compun Evanghelia scrisă de Sfântul Matei şi anume: după introducerea care descrie originea şi naşterea Mântuitorului, urmează predica lui Isus, care, asemenea lui Moise pe mun­tele Sinai, dă cartea cu legea împărăţiei lui Dumnezeu; par­tea a doua precizează misiunea Apostolilor chemaţi să facă să crească împărăţia; a treia parte descrie natura misterioasă a acestei împărăţii şi modul în care ea creşte în această lume sub umbra luminoasă a tainei; a patra parte oferă normele de conduită care trebuie să călăuzească Biserica, pârga îm­părăţiei; în ultima parte este trasat un cadru a ceea ce va ve­ni: distrugerea Ierusalimului, persecuţiile, sfîrşitul lumii. Tre­buie subliniat faptul că Pătimirea şi învierea constituie un întreg aparte, care este în acelaşi timp împlinire şi sinteză a tot ce cuprind cele cinci părţi ale Evangheliei Sfîntului Matei. Numai dacă pornim de la Pătimire şi înviere reuşim să înţelegem cu adevărat împărăţia lui Dumnezeu, realitate prezentă, tainică, „spaţiu” de lumină ce cuprinde tot creatul, peste care domneşte Cristos, Mesia-Rege.Mulţumim traducătorilor, dar şi celor care au făcut posibilă apariţia volumului de faţă în condiţii grafice excepţionale: Părinţilor Iezuiţi ai Comunităţii San Fedele din Milano şi îndeosebi Părintelui Pietro Vanetti, care a conceput această colecţie Biblioteca Scripturii şi asigură ilustrarea şi tipări­rea ei. Dumnezeu să le binecuvânteze munca şi generozita­tea.Bucureşti, 21 septembrie 1996 IOAN ROBU Arhiepiscop

Pe aceeași temă