Codul penal. Codul de procedură penală și Legile de punere în aplicare. Actualizat octombrie 2016 , ***


Codul penal. Codul de procedură penală și Legile de punere în aplicare cuprinde textele actualizate ale celor două coduri în vigoare, cu toate modificările și completările la zi. De asemenea, sunt prezentate în extras Legea nr. 187/2012 și Legea nr. 255/2013.

Sub fiecare articol au fost indicate, cu caractere italice, reglementările anterioare, sunt redate textele conexe din Constituție, din Convenția europeană a drepturilor omului și din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și se fac trimiteri la legile speciale ce conțin dispoziții penale sau de procedură penală care nu au fost abrogate și care continuă să se aplice și după intrarea în vigoare a celor două coduri. De asemenea, sunt reproduse pasaje relevante din hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului în materie.

În cuprinsul lucrării Codul penal. Codul de procedură penală și Legile de punere în aplicare au fost incluse extrase din deciziile Curții Constituționale prin care s-a constatat neconstituționalitatea unor articole din coduri, precum și din deciziile de admitere a recursurilor în interesul legii și hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, ale căror motivări integrale pot fi consultate online la adresă http://bibliotecahamangiu.ro/.

Codurile sunt însoțite fiecare de o tablă de materii detaliată, precum și de un index alfabetic.
Noua