Anularea actului administrativ , Luiza Neagu, Adrian M. Truichici


Lucrarea cuprinde o incursiune in jurisprudenta relevanta din domeniul achizitiilor publice, taxelor speciale, fondurilor europene si fiscalitatii. Este examinata practica instantelor judecatoresti referitoare la probleme de interes, cu privire speciala asupra aspectelor ce au dus la anularea actului administrativ, dintre care amintim:
– necompetenta teritoriala a instantei;
– inadmisibilitatea judecarii unei decizii;
– elaborarea propunerii financiare de catre ofertanti;
– incalcarea principiului eficientei utilizarii fondurilor europene;
– principiul transparentei in procedura achizitiilor publice;
– raportul dintre legislatia interna si legislatia comunitara;
– autoritatea de lucru judecat;
– instituirea taxelor speciale;
– taxa de poluare cu ocazia primei inmatriculari;
– lipsa motivarii actului administrativ. Ce se intampla, asadar, cand trebuie platita o taxa de poluare cu ocazia primei inmatriculari sau o taxa speciala? Unde depunem o cerere in instanta pentru a obtine suspendarea, in prima faza, si anularea, in definitiv, a actului administrativ? Ce inseamna principiul transparentei in procedura achizitiilor publice? Ce presupune raportul dintre legislatia interna si legislatia comunitara? Raspunsurile la aceste probleme, precum si multe altele, pot fi gasite prin lecturarea spetelor selectate, care pot servi ca exemple celor aflati in situatii similare, o parte din solutii fiind analizate in cadrul notelor inserate la sfarsitul hotararii redate. Avand in vedere legislatia aferenta spetelor, lucrarea cuprinde atat reglementarea veche, cat si articolele corespondente in actuala reglementare, asigurand o imagine de ansamblu asupra evolutiei normelor incidente in materie. Prin urmare, o lucrare cu titlul Anularea actului administrativ ar trebui sa fie de maxim interes atat pentru practicieni (judecatori, avocati, executori, consilieri juridici, consultanti in domeniu), cat si pentru orice persoana interesata de problematica abordata.Cuprins extins: Capitolul I. Achiziţii publice
1. Competenţa teritorială a instanţei de judecată în soluţionarea plângerii formulate împotriva deciziei CNSC
2. Inadmisibilitatea judecării legalităţii şi temeiniciei unei decizii pronunţate de CNSC când câştigătorul licitaţiei nu este parte în proces
3. Fundamentarea economică a modului de formare a preţului
4. Propunerea financiară şi modalitatea în care aceasta trebuie elaborată de către ofertanţi. Ofertă neconformă
5. Încălcarea principiului tratamentului egal, principiului proporţionalităţii măsurii, principiului eficienţei utilizării fondurilor
6. Ofertă cu preţ aparent neobişnuit de scăzut. Principiul transparenţei în procedura achiziţiilor publice
7. Nivelul maxim al cheltuielilor pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. Componenta devizului general care stabileşte valoarea estimativă a cheltuielilor în faza de proiectare
Capitolul al II-lea. Taxe speciale
1. Raportul dintre legislaţia internă şi legislaţia comunitară, modul de soluţionare a eventualelor confl icte ce apar între aceste categorii de norme
2. Taxa de emisii poluante achitată în temeiul Legii nr. 9/2012, în vederea înmatriculării unui autoturism second-hand înmatriculat anterior într-un stat membru UE
3. Restituirea pe cale separată a dobânzii aferente taxei auto. Durata indisponibilizării sumei plătite
4. Impozitele şi taxele interne care impun o sarcină fiscală mai consistentă produselor provenite din alte state membre, în comparaţie cu produsele interne
5. Condiţii necesare a fiîndeplinite pentru perceperea taxelor speciale adoptate prin Hotărâri ale Consiliului local (taxa pentru promovarea turismului; taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în desfăşurarea activităţilor economice; taxa pentru amenajarea domeniului schiabil etc.)
6. Taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă, taxa specială de promovare a turismului imputate diferenţiat de la agenţii economici în funcţie de obiectul de activitate
7. Instituirea taxei speciale pentru ordine publică destinată finanţării unor servicii publice existente la momentul instituirii acesteia, respectiv combaterea unor fapte antisociale
8. Asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre. Impozite interne discriminatorii
9. Neîndeplinirea procedurii prealabile în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare întemeiate pe dispoziţiile art. 117 alin. (1) lit. d) vechiul C. proc. fisc. Aplicarea dreptului comunitar cu prioritate faţă de legea naţională
Capitolul al III-lea. Fonduri europene
1. Competenţa materială a instanţei. Cerere privind anularea actelor administrative emise de Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, respectiv a fişei de verificare şi a notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii
2. Competenţa de soluţionare a cauzei privind anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmit de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)
3. Competenţa materială de soluţionare a cererii având ca obiect obligarea la încheierea contractului de finanţare
4. Suspendarea executării deciziei, a procesului-verbal de constatare şi a notificării privind constituirea unui debit înregistrat, emise de APDRP, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii de anulare a actelor menţionate
5. Suspendarea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare până la pronunţarea instanţei de fond pe cererea de anulare a acestui act
6. Prescrierea dreptului organului de control de a constata neregulile şi de a stabili creanţe bugetare. Restituirea ajutorului financiar acordat societăţii aflate sub incidenţa Legii nr. 85/2006
7. Lipsa motivării actului administrativ, motiv de nulitate
8. Investigaţiile efectuate de OLAF. Valoarea probatorie a raportului final al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)
9. Prescripţia dreptului de a recupera creanţa bugetară. Răspunderea pentru abaterile din neglijenţă
10. Răspunderea beneficiarului pentru implementarea proiectului, inclusiv pentru modul de desfăşurare a procedurilor de selecţii şi achiziţii. Ofertă neautentică, tentativă de fraudare a bugetului european şi a celui naţional ale finanţării SAPARD
11. Neîncheierea contractului de finanţare, consecinţă a lipsei de diligenţă a autorităţii. Anularea notificării şi a notei de constatare emise de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi obligarea acesteia la încheierea contractului de finanţare
12. Noţiunea de neregulă. Consecinţele constatării unor nereguli prin utilizarea unor documente incorecte şi incomplete în procesul de achiziţii
13. Nefinalizarea investiţiei la termenele contractate. Nereguli ce afectează eligibilitatea întregii finanţări acordate şi impun măsura recuperării în integralitate a sumelor finanţate.
14. Sprijin pentru dezvoltarea rurală. Ajutor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi. Noţiunea „condiţii create artificial”. Practici abuzive. Elemente de probă.
15. Noţiunea de neregulă. Intrarea beneficiarului în insolvenţă
16. Măsura de restituire a unei finanţări nerambursabile. Condiţii de legalitate
Capitolul al IV-lea. Fiscal
1. Competenţa materială a instanţei de judecată în litigiile privind actele administrative emise/încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora
2. Obiectul contestaţiei fiscale
3. Competenţa caselor de asigurări de sănătate de a emite decizii de impunere şi de a soluţiona contestaţiile administrative formulate împotriva acestor decizii
4. Motivarea actului administrativ în fapt şi în drept, într-o măsură suficientă şi de natură a permite controlul judiciar
5. Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice. Data constatării pagubei
6. Necesitatea acordării de dobânzi de către stat, în cazul rambursării cu întârziere a sumelor TVA solicitate de contribuabil
7. Principiul unicităţii inspecţiei fiscale. Suspendarea inspecţiei fiscale
8. Reaua-credinţă, elementul necesar şi determinant pentru antrenarea răspunderii solidare a administratorului sau asociatului
9. Suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei fiscale. Încălcarea duratei inspecţiei fiscale de 3 luni prin prisma prevederilor art. 104 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003
10. Reaua-credinţă, elementul necesar şi determinant pentru antrenarea răspunderii solidare a administratorului sau asociatului
11. Condiţiile necesare pentru angajarea răspunderii patrimoniale personale prevăzute de art. 27 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003
12. Drept de deducere. Termen de decădere pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. Principiul efectivităţii. Refuzarea dreptului de deducere a TVA. Principiul neutralităţii fiscale
Noua